O nama

 

Povijesni razvoj Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Prvi korijeni visokog obrazovanja u području tehničkih znanosti u istočnoj Hrvatskoj započeli su davne 1962. kad je Visoka tehnička škola iz Zagreba pokrenula Centar za izvanredni studij strojarstva u Slavonskom Brodu, gradu koji ima tvornicu Đuro Đaković još od 1921. godine. Tako formirani Centar za studij strojarstva svojih prvih 17 godina funkcionira uz izravnu potporu današnjeg Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a 1979. se stječu uvjeti za osnivanje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, kao samostalnog pravnog subjekta u okviru Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 

Kronološki slijed događaja bitnih za razvoj Fakulteta:

1962. osnovan je Centar za izvanredni studij strojarstva u Slavonskom Brodu uz pomoć tadašnje Visoke tehničke škole iz Zagreba.

1967. Centar FSB za studij strojarstva u Slavonskom Brodu djeluje pri novoosnovanom Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

1975. osniva se Sveučilište u Osijeku, pri čemu je Centar za studij strojarstva jedan od osnivača.

1979. OOUR Istraživanje i razvoj – Strojarski fakultet, koji djeluje u okviru RO Institut za strojarstvo „Đuro Đaković“ pristupa Sveučilištu u Osijeku nakon održanog referenduma.

1981. potpisan prvi sporazum o suradnji između Sveučilišta u Osijeku i Hochschule Bremen na inicijativu Strojarskog fakulteta.

1983. nakon reorganizacije Instituta za strojarstvo „Đuro Đaković“ počinje djelovati RO „Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet“, u okviru koje Fakultet postaje nositelj razvoja znanstvenoistraživačkog rada i počinje samostalno izvoditi nastavu na tadašnjem VI/1 stupnju.

1985. Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet ispunjava uvjete za registraciju kao znanstveno-nastavna organizacija tehničkih znanosti u polju strojarstva.

1986. stječe pravo za organizaciju i izvođenje programa za stjecanje stručne spreme VII/1 stupnja obrazovnog profila (diplomirani inženjer strojarstva).

1991. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu djeluje kao samostalna ustanova, u okviru Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

1992. Fakultet radi u vrlo otežanim ratnim uvjetima i privremeno izvodi nastavu u Pleternici, odnosno Požegi, zbog izravnih ratnih djelovanja na grad.

1994. Strojarski fakultet zajedno s Građevinskim i Elektrotehničkim fakultetom počinje s izdavanjem Tehničkog vjesnika, koji je danas časopis s IF indeksiran u SCI Expanded bazi.

1995. nastava se izvodi za potrebe zaposlenika Ministarstva obrane RH (upisano 8 generacija).

1998. Fakultet dobiva dopusnicu za izvođenje sveučilišnog poslijediplomskog studija iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, polje Strojarstvo, smjerovi: Proizvodni sustavi i Proizvodni postupci.

2000. promoviran je prvi magistar tehničkih znanosti.

2002. obranjene prva četiri doktorske rada, a mentori su bili profesori sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

2005. počinje izvođenje nastave prema Bolonjskom programu na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju proizvodnog strojarstva po shemi 3,5+1,5 s četiri smjera.

2006. dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa za poslijediplomski doktorski studij s tri modula.

2007. dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa za poslijediplomski specijalistički studij s četiri modula.

2007. istraživačima Fakulteta odobrena dva znanstvenoistraživačka programa i 11 projekata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

2007. organizira se po prvi put jedinstven događaj pod nazivom Strojarski izazov, koji se od tada održava svake godine i postaje tradicijom Fakulteta.

2009. Fakultet započinje s izdavanjem Godišnjeg izvješća na engleskom jeziku (Annual Report).

2009. Fakultet se uključuje kao partner na tri CEEPUS projekta i intenzivno pojačava međunarodnu suradnju.

2009. nastavnici Fakulteta ostvaruju prvu razmjenu u okviru ERASMUS programa.

2010. dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i športa za sveučilišni preddiplomski i diplomski studij strojarstva po shemi 3+2 s četiri smjera.

2011. osniva se Alumni klub bivših studenata strojarstva u Slavonskom Brodu.

2011. pokrenut postupak za dobivanje dopusnice za izvođenje sveučilišnog diplomskog studija Energetska postrojenja.

2011. projektna dokumentacija za novi Centar za transfer znanja i tehnologija

2013. Novi smjer Energetska postrojenja, na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstvo, u akademskoj 2013./2014. godini počinje s izvođenjem nastave

2013. Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja kao ustrojbena jedinica u okviru Tajništva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu započeo s radom.

2013.-2014. Na Fakultetu u provedbi su bila 4 EU projekta ukupne vrijednosti više od 10 milijuna kuna:

„Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!“,

„e4 corner@mefsb: entrepreneurship in engineering education initiative – key to better employability“,

„ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja“,

„Flexible manufacturing of customized spinal orthoses – OrtoFLEX“.

2016. Uvođenje „e-indeksa“: na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 31. ožujka 2016. godine donesena je odluka o novom načinu evidentiranja uspjeha studenata na ispitima. Od travnja 2016. praćenje i ocjenjivanje redovitih i izvanrednih studenata preddiplomskog i diplomskog studija provodi se isključivo putem ISVU sustava (modul Ispiti).

2017. Uspješno završen postupak reakreditacije poslijediplomskog sveučilišnog studijskog programa Strojarstvo.

2017. Kupovina nekretnine na adresi Mile Budaka 1, Slavonski Brod za potrebe nastave, iz vlastitih sredstava Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

Kao jedna od sastavnica Sveučilišta u Osijeku Fakultet djeluje s jasnom vizijom razvoja. Premda je morao seliti na više lokacija u Domovinskom ratu i tada je bilo objektivnih poteškoća u organizaciji nastave, ali danas Fakultet sustavno i kvalitetno provodi svoje osnovne zadatke: edukaciju studenata, znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju, odnosno suradnju s gospodarstvom i društvenu ulogu u razvoju zajednice u kojoj djeluje.

 

Preddiplomski i diplomski studijski programi

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu se od akademske 2010./2011. godine studenti upisuju na sveučilišni preddiplomski studij „Strojarstvo“ (prethodnih 5 akademskih godina su se upisivali na studij „Proizvodno strojarstvo“). Sveučilišni preddiplomski studij „Strojarstvo“ traje šest semestara i njegovim završetkom s obranom završnog projekta stječe se najmanje 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva.

Studenti koji završe preddiplomski studij „Strojarstvo“ mogu se zaposliti ili nastaviti studirati na diplomskom studiju „Strojarstvo“, na jednom od pet smjerova: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije i Energetska postrojenja ili na diplomskom studiju drugih visokih učilišta unutar ili izvan Republike Hrvatske. Završetkom diplomskog studija s obranom diplomskog rada student stječe najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva.

Studijski programi prilagođeni su širokom spektru potreba gospodarstva Republike Hrvatske, ali i šire. Razvoj novih proizvoda, kao i primjena suvremenih tehnologija i materijala temelj su za gradnju sofisticiranih proizvoda za inozemno i domaće tržište, te unaprjeđenje kvalitete življenja naše zajednice. 

Većina kolegija iz Izvedbenog plana nastave je pokrivena literaturom koju su izdali nastavnici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Tako su profesori Strojarskog fakulteta u razdoblju od 1994. do ožujka 2018. g. objavili ukupno 52 udžbenika i 32 interna izdanja, što uz postojeći bogati fond knjiga u Fakultetskoj knjižnici olakšava stjecanje znanja tijekom studija. Fakultet je izdao i 1 monografiju, te 9 zbornika radova. 

Na sveučilišnom preddiplomskom studiju i sveučilišnom diplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu studira 965 studenta. Do kraja 2017. godine na sveučilišnom dodiplomskom studiju diplomiralo je 707 studenata, a na stručnom dodiplomskom studiju 448 studenta. Sveučilišni preddiplomski studij završilo je 689 studenata, a na sveučilišnom diplomskom studiju diplomiralo je ukupno 468 studenata.

 

Poslijediplomski studiji

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izvode se sljedeći poslijediplomski studiji:

– poslijediplomski specijalistički studij „Razvoj proizvoda i tehnologija“ s četiri modula: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka i Proizvodni menadžment,

– poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij s tri modula: Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda, Suvremeni proizvodni menadžment, Suvremeni proizvodni postupci. 

U akademskoj godini 2017./2018. poslijediplomske studije pohađa ukupno 45 studenata od kojih 12 studenata pohađa specijalistički studij, a 33 studenta pohađa poslijediplomski sveučilišni studij. Do kraja 2017. godine 29 studenata završilo je poslijediplomski sveučilišni studij i steklo titulu doktora znanosti, a 15 studenata u definiranom periodu završilo je poslijediplomski specijalistički studij.

 

Međunarodna suradnja

Rezultat rada naših znanstvenika na brojnim projektima je veliki broj radova objavljenih na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, te smo kao institucija povezani s mnogim srodnim domaćim i inozemnim ustanovama. Međunarodna suradnja  omogućuje lakše pratiti suvremene tehnološke trendove u svijetu, preuzimati ih od drugih i implementirati u našoj sredini, ali istovremeno nuditi i vlastite znanstvene spoznaje drugima. Izvrsna je to osnova za mobilnost studenata, nastavnika i znanja, što je jedna od vrlo značajnih odrednica studiranja po ‘Bolonjskoj deklaraciji’. Treba napomenuti da je Strojarski fakultet partner na više CEEPUS projekta, u okviru kojih profesori i asistenti borave u inozemstvu (Slovenija, Slovačka, Češka, Poljska, Rumunjska, Bugarska), a isto tako su odobrene aplikacije i za boravak dva nastavnika u okviru ERASMUS programa mobilnosti u inozemstvu. 

Znanstvenici sa Strojarskog fakulteta su vodili nekoliko međunarodnih bilateralnih projekata suradnje sa Slovenijom, Mađarskom, Austrijom i Srbijom. 

Značajnu suradnju s HAZU, HATZ i gospodarstvom, znanstvenici Strojarskog fakulteta ostvaruju predavanjima u proizvodnim poduzećima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, izradom projekata informatizacije i racionalizacije proizvodnje i konzultacijama, te auditom za dobivanje ISO certifikata.

 

Annual Report

Annual Report predstavlja jedan od način komuniciranja  s javnošću. Osim internetskog dostupno je tiskano izdanje u boji. Publikacija sadrži informacije o zbivanjima na Fakultetu tijekom godine, uključujući podatke o djelatnicima, znanstvenim konferencijama, međunarodnoj suradnji, novoj opremi i izdanjima udžbenika, te o sportskim i društvenim zbivanjima. Više dostupno na poveznici.

 

Strojarski izazov

Jedinstveni događaj koji Strojarski fakultet od 2007. godine zaredom uspješno organizira zajedno s partnerom ĐĐ Montaža Slavonski Brod jest Strojarski izazov. Prvi dan je posvećen promociji struke kroz praktična pozvana predavanja iskusnih stručnjaka iz gospodarstva. Drugi dan su nam gosti maturanti iz cijele regije, kojima naši nastavnici i asistenti na popularan način pokušavaju približiti i pobuditi interes za studij strojarstva. Nagradni kvizovi, studentska parlaonica, zanimljive izložbe, druženja kroz Alumni klub bivših studenata strojarstva samo su neki od popratnih događaja Strojarskog izazova.

Sve ove inicijative predstavljaju nastojanja djelatnika Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu da afirmativno nastave daljnji razvoj Fakulteta i struke općenito, i time daju doprinos da tehnika zauzme u općem napretku ono mjesto koje joj i pripada. Više informacija na poveznici.